Egzamin czeladniczy
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), które reguluje szczegółowe warunki powołania i działalności komisji egzaminacyjnych m. in:
  • komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych przeprowadzają egzaminy czeladnicze  i mistrzowskie w zawodach, dla których Związek Rzemiosła Polskiego ustalił standardy wymagań (zawody szkolne i zawody pozaszkolne)
  • warunki dotyczące poziomu wykształcenia, rodzaju kwalifikacji zawodowych    i stażu pracy, jaki  muszą posiadać kandydaci  na    przewodniczącego  i  członków  komisji egzaminacyjnych
  • tryb powołania komisji egzaminacyjnych
  • warunki dopuszczenia przez izbę rzemieślniczą do egzaminów  czeladniczego i mistrzowskiego
  • zwolnienie z części egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego
  • sposób przeprowadzania egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego (etap praktyczny, etap teoretyczny)
  • zakres tematów występujących  w  części   teoretycznej   egzaminów  czeladniczego   i mistrzowskiego
  • zasada dokonywania oceny na egzaminach czeladniczym i mistrzowskim
  • prawo zdającego do odwołania się w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, rodzaj dokumentacji egzaminacyjnej prowadzonej przez izby rzemieślnicze.
Odsluchaj tekst