Wymagane dokumenty do egzaminu mistrzowskiego
  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego
  2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)
  3. Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze).
  4. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.
  5. Zaświadczenie o przynależności zakładu pracy kandydata lub pracodawcy kandydata do cechu (dokument nie wymagany od właścicieli zakładów nie zrzeszonych w cechu)
  6. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.
  7. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na poniżej podany rachunek bankowy

Osoby posiadające uprawnienia pedagogiczne (kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu lub przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli) określone w przepisach wydanych na podstawie art.70 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, są zwolnione ze zdawania egzaminu mistrzowskiego z zakresu tematów: podstawy psychologii i pedagogiki oraz z metodyki nauczania.

Osoby zainteresowane wyżej wymienionym zwolnieniem zobowiązane są w dniu składania kompletu dokumentów do egzaminu mistrzowskiego dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wyżej wymienionych kwalifikacji.

Odsluchaj tekst