Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest instrumentem aktywizacji zawodowej, który może odbywać się w dwóch formach:

  • praktycznej nauki zawodu dorosłych – umożliwiającej uzyskanie świadectwa czeladniczego, świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione przez osoby posiadające: wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe, średnie lub średnie branżowe, zdany egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia – dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie lub świadectwa czeladniczego;
  • przyuczenia do pracy dorosłych – umożliwiającego uzyskanie wybranych umiejętności lub kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem lub świadectwem.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy zawartej między:

pracodawcą i starostą lub pracodawcą, starostą i instytucją szkoleniową (wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych, powadzonego przez wojewódzki urząd pracy).

Ile czasu może trwać przygotowanie zawodowe dorosłych?

praktyczna nauka zawodu dorosłych – minimalnie 6 miesięcy, maksymalnie do 12 miesięcy,
przyuczenie do pracy dorosłych – minimalnie 3 miesiące, maksymalnie do 6 miesięcy.
Przygotowanie zawodowe dorosłych może trwać maksymalnie 40 godzin zegarowych tygodniowo i 8 godzin dziennie. Nie może odbywać się w niedziele i święta oraz w porze nocnej.

Co należy zrobić, żeby przyjąć osobę bezrobotną na przygotowanie zawodowe dorosłych?
Jeżeli jesteś zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych, złóż wniosek do powiatowego urzędu pracy.

W terminie miesiąca od złożenia wniosku dostaniesz informację od starosty o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Twego wniosku.

Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, podpiszesz ze starostą umowę (w razie potrzeby również z instytucją szkoleniową), w której zawarte będą informacje dotyczące programu, według którego będzie realizowane przygotowanie zawodowe dorosłych.

Do umowy dołącza się w formie załączników:

  • wykaz uczestników,
  • program przygotowania zawodowego dorosłych,
  • wzory ankiet oceny przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych.

Aby dostać refundację poniesionych wydatków, powinieneś złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy. Do wniosku dołącz kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, poświadczone za zgodność z oryginałem.

Dlaczego warto przyjąć osoby bezrobotne na przygotowanie zawodowe dorosłych?

Możesz otrzymać refundację wydatków poniesionych na każdego uczestnika w wysokości określonej w umowie, maksymalnie do wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc programu (sprawdź aktualne kwoty). Są to wydatki poniesione głównie na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu.

Na podstawie umowy starosta przyznaje jednorazową premię (sprawdź aktualne kwoty) za każdy pełny miesiąc przygotowania zawodowego dorosłych każdego uczestnika, jeżeli ukończy on program pomyślnie zdanym egzaminem.

Przydatne informacje

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane według programu nastawionego na nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych. Program przygotowujesz sam lub wspólnie z instytucją szkoleniową.

Nabywanie umiejętności praktycznych przez uczestnika trwa minimum 80% czasu całego przygotowania zawodowego dorosłych i odbywa się u Ciebie. Jeżeli nie możesz w pełni zapewnić warunków do realizacji części praktycznej, możliwa jest realizacja części tego programu przez Centrum Kształcenia Praktycznego lub Centrum Kształcenia Ustawicznego, wskazane przez starostę, w wymiarze nieprzekraczającym 20% czasu trwania programu.

Zapewniasz również warunki umożliwiające nabywanie wiedzy teoretycznej, prowadząc kształcenie bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej, wskazanej przez starostę. Jeżeli kształcenie będzie odbywało się w instytucji szkoleniowej, jesteś zobowiązany udzielić uczestnikowi czasu wolnego na udział w zajęciach w trakcie realizacji programu.

źródło: http://zielonalinia.gov.pl/Przygotowanie-zawodowe-doroslych-32550

Odsluchaj tekst