Wyniki konkursu „Jakie znasz zawody?”

W dniu 11 kwietnia 2017 roku Komisja Konkursowa dokonała rozstrzygnięcia etapu regionalnego konkursu pt. „Jakie znasz zawody?”. Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy wśród najmłodszych. Łącznie na konkurs wpłynęło 360 prac z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Komisja, oceniając prace, wzięła pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania, staranność i pomysłowość ukazania przedstawionego zawodu. Zgodnie z regulaminem obowiązywały 3 kategorie: 1. Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym – 308 nadesłanych prac, 2. Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych – 46 nadesłanych prac, 3. Konkurs filmowy dla uczniów gimnazjum – 6 nadesłanych prac. Komisja nagrodziła następujące prace: Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym 1 miejsce: Jakub Hacia (4 lata) – Niepubliczne Przedszkole Akademia Smyka w Sochaczewie – Kucharz 2 miejsce: Aleksandra Bernacka (6 lat) – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6, Przedszkole nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim – Kucharz 3 miejsce: Antoni Kozar (5 lat) – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6, Przedszkole nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim – Fryzjer Wyróżnienia: Paweł Jaszczak (6 lat) – Przedszkole Lokalne w Łaniętach – Piekarz Dawid Dominiak (6 lat) – Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat” w Bielawkach – Mechanik samochodowy. Nadia Felner (6 lat) – Publiczne Czytaj więcej …

Oferta pracy – specjalista ds. oswiaty zawodowej

OGŁOSZENIE O NABORZE W związku z planowanym uruchomieniem branżowej szkoły I st., dyrektor Izby Rzemieślniczej w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: „specjalista ds. oświaty zawodowej i promocji gospodarczej” Liczba stanowisk: 1 Wymiar etatu: 1 Miejsce wykonywania pracy: Izba Rzemieślnicza w Łodzi, 90-111 Łódź, ul. Moniuszki 8. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z uruchomieniem szkoły; kierowanie placówką oświatową zgodnie z przepisami prawa oświatowego; prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników młodocianych; obsługa klientów w zakresie prowadzonych działań; kompletowanie i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzania egzaminów w rzemiośle; obsługa systemów informatycznych związanych z procesem potwierdzania kwalifikacji, prowadzenie ewidencji i rozliczeń druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Zespole Oświaty; wydawanie zaświadczeń uprawniających rzemieślnika szkolącego uczniów do skorzystania z pomocy publicznej; wypisywanie dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych; załatwianie spraw związanych z uprawnieniami i przygotowaniem zawodowym rzemieślników; prowadzenie rejestrów związanych z funkcjonowaniem centrum szkoleniowego; organizowanie usług edukacyjnych dla członków izby oraz osób z wolnego naboru; wystawianie zaświadczeń po ukończeniu form edukacyjnych; wykonywanie prac administracyjno – biurowych w obszarze odpowiedzialności; współpraca z organizacjami cechowymi oraz jednostkami oświatowymi w zakresie powierzonych zadań. Warunki pracy: dyspozycyjność. Wymagania niezbędne: wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim Czytaj więcej …

Komunikat PUP w Łodzi – egzaminy lub koszty uzyskania licencji

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od  23.01.2017 roku rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków na niżej wymienione formy pomocy: finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji, Formularz wniosku dostępny jest na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi – http://lodz.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania Możliwość weryfikacji wniosków: Wnioski mogą być weryfikowane w siedzibie Urzędu: przy ul Milionowej – pok. 013. Składanie wniosków: Wnioski  przyjmowane będą w siedzibie Urzędu: ul. Milionowa 91 – Kancelaria Urzędu, pok. 033 (parter).

Nowe stawki za egzaminy w rzemiośle

Informujemy, iż  zgodnie art. 3 ust. 3g i ust. 3ga ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1285) nowe stawki opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające na rok 2017 wynoszą:  Egzamin mistrzowski – 1 321 zł.  Egzamin czeladniczy – 661 zł.  Egzamin sprawdzający – 220 zł. Opłaty te zostały ustalone w stałych wielkościach procentowych tj. odpowiednio za egzamin; mistrzowski – 30 proc., czeladniczy – 15 proc., sprawdzający – 5 proc. liczone od podstawy: przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za egzamin poprawkowy opłaty wynoszą 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego. Obecnie podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy jest kwota 4 403,78 zł. (wg obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2017 r.) Wyliczone stawki wynoszą: egzamin mistrzowski – 1321,13 zł, egzamin czeladniczy – 660,56 zł, egzamin sprawdzający – 220,18 zł. Podane na wstępie stawki opłat za egzaminy zostały „zaokrąglone” do pełnych złotych.

Nowe rozporządzenie o egzaminach w rzemiośle

Informujemy, że w dniu 13 stycznia 2017 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw – pod poz.89  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 stycznia 2017 roku.

Uwaga na oszustów

Ministerstwo Rozwoju wyjaśnia, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są bezpłatne. System nie wysyła żadnych informacji wzywających do zapłaty na adresy korespondencyjne bądź elektroniczne przedsiębiorców. CEIDG jest jedynym oficjalnym rejestrem jednoosobowych działalności gospodarczych. Inne rejestry mogą mieć charakter komercyjny oraz zazwyczaj są płatne. Każda osoba zakładająca konto w systemie CEIDG otrzymuje komunikat o tym, że wpis do ewidencji jest bezpłatny. Ponadto komunikat ten znajduje się na papierowym formularzu CEIDG-1 oraz w instrukcji jego wypełniania. Otrzymują go także elektronicznie przedsiębiorcy wraz z potwierdzeniem dokonania wpisu w systemie CEIDG. Szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczone są na głównej stronie internetowej CEIDG, a także na stronach resortu i serwisie biznes.gov.pl. Komunikaty rozpowszechniane są także za pośrednictwem urzędów, z którymi przedsiębiorcy mają częsty kontakt (urzędy gmin, urzędy skarbowe, itp.). Ministerstwo Rozwoju podejmuje różne działania, których celem jest ochrona przedsiębiorców przed ponoszeniem nieuzasadnionych opłat. Naszym celem jest zabezpieczenie interesu przedsiębiorców przed ponoszeniem nieuzasadnionych opłat. Zgłoszenia, które przesyłają nam firmy, przekazujemy prokuraturze. Do przedsiębiorców oraz urzędników skierowane zostały również wiadomości z ostrzeżeniem i prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do prowadzonych przez nie rejestrów. Ponadto, w systemie CEIDG wprowadzone zostały Czytaj więcej …

Turnieje – cukierniczy oraz przetwórstwa mięsa

Uprzejmie informujemy, że Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu wraz z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu organizuje XX Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki, XX Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego oraz XIX Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej dla uczniów w zawodach piekarz, cukiernik, przetwórstwa mięsa. Głównym organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego. Konkursy organizowane są dla uczniów, którzy mogą zaprezentować umiejętności nabyte podczas praktycznej nauki zawodu. Daje to możliwość podniesienia rangi zawodu, nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń między uczniami, szkołami i zakładami. Terminy zgłaszania się do turnieju , regulaminy oraz bieżące informacje można uzyskać na stronie internetowej szkoły www.zsps.poznan.pl . Potrzebne informacje można otrzymać również w Wydziale Promocji Gospodarczej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu . W pierwszym etapie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie, spośród których wyłonieni zostaną reprezentanci do II etapu. W II etapie wybierani są kandydaci do udziału w III etapie- ogólnopolskim . Terminy finałów ogólnopolskich : Turnieju Cukierniczego 28 i 29 marzec 2017 rok Turnieju Piekarskiego 30 i 31 marzec 2017 rok Turnieju Przetwórstwa Mięsa 30 i 31 marzec 2017 rok Zgłoszenia udziału należy przesyłać do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego 61-688 Poznań ul. Warzywna 19, tel:/fax: (61) 820-00-91.