Aktualności
21 listopada, 2022
33 edycja Konkursu „Teraz Polska”

Informujemy, że Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugurowała 33. edycję Konkursu „Teraz Polska”. Przyjmowanie wniosków konkursowych potrwa do 31 stycznia 2023 roku.

Tegoroczna edycja Konkursu zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach: dla produktów, usług oraz przedsięwzięć innowacyjnych. Głównym kryterium stosowanym przez ekspertów przy ocenie zgłoszeń jest jakość produktu (usługi). Dzięki temu szansę na wygraną w Konkursie „Teraz Polska” mają reprezentanci wszystkich firm, niezależnie od wielkości i skali działania.

Laureaci Konkursu otrzymają prawo do umieszczania na produktach i usługach Godła „Teraz Polska” – znaku, który jest postrzegany jako symbol najwyższej jakości. Będą mogli również wykorzystywać znak „Teraz Polska” w kampaniach reklamowych oraz działaniach promocyjnych firmy a także brać udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez Fundację.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, ponad 70% respondentów uważa, że produkty i usługi oznaczone symbolem „Teraz Polska” charakteryzują się wysoką i stabilną jakością, są nowoczesne oraz mają atut krajowego pochodzenia.

Równie pozytywne opinie prezentują przedstawiciele firm, dotychczas nagrodzonych Godłem „Teraz Polska”. Według Laureatów znak „Teraz Polska” to przede wszystkim narzędzie wspomagające budowanie marki Firmy, a także instrument zwiększający zaufanie do firmy.

Uroczyste zakończenie Konkursu „Teraz Polska” odbędzie się w maju 2023 roku. Podczas Gali w Warszawie przedstawiciele nagrodzonych firm odbiorą statuetki „Teraz Polska”.

Aby zgłosić się do Konkursu „Teraz Polska” należy:

  • przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną (dostępna na stronie terazpolskafirma.pl)
  • następnie do dnia 31 stycznia 2023 roku przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę weryfikacyjną
  • wnieść opłaty konkursowe (rejestracyjną i weryfikacyjną).

Przedsiębiorstwa przynależące do Izb Rzemieślniczych zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego otrzymują rabat 500 zł od opłaty weryfikacyjnej. W celu otrzymania rabatu należy w ankiecie rejestracyjnej – w polu źródło informacji o konkursie – wpisać pełną nazwę swojej Izby Rzemieślniczej.

Po przesłaniu do Fundacji wypełnionej ankiety rejestracyjnej, każda z firm otrzyma ankietę weryfikacyjną. Informacje w niej zawarte będą stanowiły podstawę do dokonania oceny przez Komisję Ekspertów.

Wypełnioną ankietę weryfikacyjną należy odesłać do Fundacji do dnia 31 stycznia 2023 roku. Przyjęcie wniosku weryfikacyjnego związane jest z dokonaniem przez firmę opłaty weryfikacyjnej. Jej wysokość jest uzależniona: dla firm produkcyjnych – od ilości osób zatrudnionych, dla firm usługowych – od przychodu netto firmy w roku 2021.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z Konkursem „Teraz Polska” prosimy o kontakt z Biurem Konkursu „Teraz Polska”, tel. 22 826-01-91; e-mail: konkurs@terazpolska.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu „Teraz Polska” oraz regulamin znajdują się na stronie www.terazpolska.pl

30 września, 2022
Konkurs „Bezpiecznie od startu” rozstrzygnięty!

28 września 2022 roku w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Łodzi odbył się etap regionalny konkursu BHP ”Bezpiecznie od startu”. Do konkursu przystąpiło 20 uczniów. Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców z największą ilością punktów, którzy 20 października br. wezmą udział w ogólnopolskim etapie konkursu w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Tomaszowi Świsłowskiemu oraz Oliwii Kędzierskiej gratulujemy najlepszych wyników.

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy.

Członkom komisji z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi oraz Łódzkiego Kuratorium Oświaty składamy podziękowania za współpracę oraz ufundowanie nagród głównych dla zwycięzców.

26 września, 2022
Patronat Honorowy MEiN – XX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu BHP

Uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji i Nauki
objął patronatem honorowym XX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów
z zakładów rzemieślniczych pn. „Bezpiecznie od startu”,
organizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego
i Główny Inspektorat Pracy.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresatami konkursu są uczniowie rzemiosła, czyli młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniowie odbywający praktykę u rzemieślników.

Zakres tematyczny Konkursu obejmuje problematykę prawa pracy oraz BHP przewidzianego w programach nauki, a także tematykę szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii prac, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

 

Więcej o konkursie:

XX Edycja Regionalnego Konkursu BHP

23 września, 2022
Ostatnie pożegnanie Ś.P. Zygmunta Grzesiaka

Z głębokim żalem żegnamy

ŚP

Zygmunta Grzesiaka

Wieloletniego Zastępcę Prezesa Izby Rzemieślniczej w Łodzi oraz Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Łasku

Zarząd oraz Pracownicy Izby Rzemieślniczej w Łodzi

składają

Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia.

6 lipca, 2022
XX Edycja Regionalnego Konkursu BHP

Izba Rzemieślnicza w Łodzi informuje o przygotowaniach do prac organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem XX edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych
pn „Bezpiecznie od startu”.

Konkurs odbywa się pod patronatem Głównego Inspektora Pracy oraz Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego.

Organizatorami na etapie regionalnym są: Izby Rzemieślnicze, zrzeszone w nich Cechy Rzemiosł, Okręgowe Inspektoraty Pracy przy współpracy z Kuratoriami Oświaty oraz szkołami zawodowymi.

Organizatorami na etapie ogólnokrajowym są: Związek Rzemiosła Polskiego oraz Główny Inspektorat Pracy.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.

Tematyka Konkursu obejmuje problematykę prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianej w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, a także tematykę szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Wszyscy uczestnicy Konkursu odpowiadają na pisemne pytania testowe z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Do ścisłego finału Konkursu kwalifikuje się sześciu uczestników, którzy uzyskali największą ilość punktów po rozwiązaniu testu.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy okolicznościowe, a zwycięzca i finaliści dodatkowo otrzymują nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatorów i partnerów Konkursu.

Etap Regionalny Konkursu

odbędzie się w dniu 28.09.2022 r. (środa),

o godz. 11:00 w siedzibie

Izby Rzemieślniczej w Łodzi

– Sala Konferencyjna (parter).

 

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc na etapie regionalnym będą reprezentować Izbę Rzemieślniczą w Łodzi w Ogólnopolskim Konkursie, który odbędzie się 20.10.2022 r. (czwartek) w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Uczestnikami etapu regionalnego Konkursu są pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu oraz uczniowie odbywający praktykę w zakładach rzemieślniczych, zgłoszeni przez Cechy.

Zgłoszenia stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu wraz ze zgodą na publikację wizerunku oraz klauzulą informacyjną przyjmujemy w formie papierowej bądź mailowej na adres: k.wojcik@irlodz.home.pl w terminie do dnia 23.09.2022 r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

Katarzyna Wójcik 42 632 55 81

Regulamin XX edycja Konkursu BHP 2022

 

29 czerwca, 2022
Spotkanie z ŁWK OHP w Łodzi

W dniu 29.06.2022 r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Łodzi odbyło się spotkanie przedstawicieli Cechów z Łódzkim Wojewódzkim Komendantem OHP Panem Robertem Przybyłą. Podczas wizyty omówiono najważniejsze aspekty współpracy naszych organizacji ze szczególnym uwzględnieniem refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

 

29 czerwca, 2022
XX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu BHP

Związek Rzemiosła Polskiego wraz z Głównym Inspektoratem Pracy organizuje po dwuletniej przerwie XX jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pn. „Bezpiecznie od startu”.
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresatami konkursu są uczniowie rzemiosła, czyli młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniowie odbywający praktykę u rzemieślników.
Zakres tematyczny Konkursu obejmuje problematykę prawa pracy oraz BHP przewidzianego w programach nauki, a także tematykę szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii prac, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym i ogólnokrajowym. Organizatorami na etapie regionalnym są: Izby Rzemieślnicze, zrzeszone w nich Cechy Rzemiosł, Okręgowe Inspektoraty Pracy we współpracy z Kuratoriami Oświaty oraz szkołami zawodowymi. Organizatorami na etapie ogólnokrajowym są: Główny Inspektorat Pracy oraz Związek Rzemiosła Polskiego.
Szczegółowe informacje oraz zasady konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu Regulamin XX edycja Konkursu BHP 2022.
Etap regionalny konkursu przeprowadzony zostanie najpóźniej do dnia 30 września 2022 r. w siedzibach wskazanych przez organizatorów, natomiast finał konkursu (etap ogólnokrajowy) odbędzie się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie 20 października 2022 r.

Regulamin XX edycja Konkursu BHP 2022

 

20 czerwca, 2022
Stanisław Syguła odznaczony nagrodą Polonica Progressio

Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi i Członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego został odznaczony nagrodą Polonica Progressio.

Głównym celem uhonorowania tą nagrodą jest wyróżnianie organizacji, które aktywnie działają na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. Kapituła, decydując o przyznaniu tytułów, oceniała takie czynniki jak innowacyjność, tworzenie wartości dodanej oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Podczas wieczornej gali dnia 20 czerwca 2022, Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda wręczył po raz pierwszy Nagrody Polonica Progressio.

Nagrody zostały wręczone w siedmiu kategoriach – Inwestor Zagraniczny, Eksporter, Innowator, Firma rodzinna, Społecznik, Lider zrównoważonego rozwoju oraz Nagroda specjalna, która w tym roku doceniała współpracę polsko-ukraińską.

W kategorii „Społecznik” nagrodę otrzymał Pan Stanisław Syguła, Członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego i Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi.

8 czerwca, 2022
Wręczenie Szabli Kilińskiego – najwyższego honorowego odznaczenia rzemieślniczego

Podczas Zjazdu Delegatów w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi dnia 08 czerwca 2022r zostały wręczone Szable Kilińskiego – najwyższe honorowe odznaczenia rzemieślnicze.

Jest to replika karabeli polskiej z XVIII w. wykonana w skali 1:1 wraz z miniaturką oraz legitymacją. Odznakę tę nadaje Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Zarządu ZRP, rzemieślnikom-członkom organizacji samorządu rzemiosła, między innymi za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego, propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą, inicjatywę, zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości, zwłaszcza szczebla krajowego.

W tym roku nagrodzeni zostali Metropolita Łódzki Arcybiskup Grzegorz Ryś oraz Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska.

Odznaczenia wręczył Pan Stanisław Syguła Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi wraz z Panią Lidią Buczek Członkiem Zarządu Izby Rzemieślniczej w Łodzi.

29 marca, 2022
Ostatnie pożegnanie Ś.P. Pawła Saara

W imieniu Rodziny oraz łódzkiej

społeczności rzemieślniczej

zawiadamiamy,

iż uroczystość pogrzebowa

 Ś.P.

Pawła Saara

wieloletniego

 Prezesa Izby Rzemieślniczej w Łodzi

odbędzie się 02.04.2022 r.
o godz. 11.00
na Cmentarzu Rzymskokatolickim Św. Anny – „Zarzew”
ul. Lodowa 78 w Łodzi