Informacje o nas

Izba Rzemieślnicza w Łodzi jest społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i związkiem pracodawców działająca na mocy ustaw: dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1285 z późn. zmianami)

Izba Rzemieślnicza rozpoczęła działalność organizacyjną w dniu 1 lipca 1929 roku i do chwili obecnej nie zmieniła swojej podstawowej funkcji statutowej jaką jest reprezentacja i ochrona interesów środowiska rzemieślniczego. W okresie swojego istnienia zrzeszała cechy a później także spółdzielnie rzemieślnicze z terenu byłych województw: piotrkowskiego, sieradzkiego i skierniewickiego i ten układ terytorialny zachował się do chwili obecnej. Aktualnie zrzeszonych jest 28 cechów rzemiosł oraz 1 spółdzielnia rzemieślnicza. Organizacje te działają na rzecz prawie 3800 dobrowolnie zrzeszonych zakładów rzemieślniczych, wykonujących działalność w ponad 116 zawodach.

Do podstawowych zadań Izby należy reprezentowanie zrzeszonych organizacji i ich członków wobec organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego a także współpraca z innymi organizacjami samorządowymi i gospodarczymi we wszystkich sprawach związanych z gospodarczą działalnością rzemiosła.

Izba Rzemieślnicza w Łodzi jest najstarszym ośrodkiem egzaminacyjnym w województwie łódzkim – działającym od 1930 roku, który potwierdza kwalifikacje zawodowe egzaminem czeladniczym lub mistrzowskim uzyskane w procesie kształcenia w formach szkolnych jak i pozaszkolnych. Obecnie egzaminy przeprowadzane są w 33 zawodach i mają status egzaminów państwowych.

Na mocy Ustawy o rzemiośle, Izba Rzemieślnicza w Łodzi sprawuje nadzór nad przygotowaniem zawodowym w rzemiośle pracowników młodocianych.

Od 1993 roku jest organem prowadzącym Rzemieślnicze Centrum Szkolenia Zawodowego, które na podstawie ustawy o oświacie, uzyskało odpowiedni wpis w rejestrze szkół niepublicznych prowadzonym przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Do chwili obecnej Centrum przeprowadziło szkolenia dla ponad 20 tys. osób pracujących jak i osób bezrobotnych. Szeroka oferta szkoleń realizowanych przez Centrum obejmuje m.in. kurs pedagogiczny (kwalifikacyjny) na tytuł instruktora praktycznej nauki zawodu, kursy w zakresie obsługi komputera, kursy i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, kursy bhp, kursy przygotowujące do wykonywania określonego zawodu.

Odsluchaj tekst