Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego
  2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
  3. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego.
  4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w par.5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.01.2017 w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2017 poz. 89).

Koszty egzaminu w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca.

Odsluchaj tekst