Podstawowe akty prawne związane z egzaminami

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r.  (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1285 z późn. zm) ustala:

 • komisje egzaminacyjne: czeladnicze i mistrzowskie powołuje właściwy organ  izby rzemieślniczej, której siedziba staje się siedzibą komisji egzaminacyjnej
 • podstawą przeprowadzania egzaminów  czeladniczych  i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła ustala Związek Rzemiosła Polskiego, a w zawodach szkolnych  standardy wymagań ustalone przez ministra edukacji
 • nadzór   nad   działalnością   komisji  egzaminacyjnych   sprawuje   Związek Rzemiosła Polskiego
 • obowiązkowe szkolenie  członków  komisji egzaminacyjnych     przeprowadzają izby rzemieślnicze wg programu ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego
 • izby rzemieślnicze zatwierdzają zadania i pytania egzaminacyjne  oraz szczegółowe kryteria oceniania, izby rzemieślnicze prowadzą dokumentacje komisji egzaminacyjnych oraz ewidencję egzaminów
 • stawki opłat za  egzaminy:   czeladniczy,   mistrzowski  i  sprawdzający  określa ustawa o rzemiośle
 • izby rzemieślnicze,   osobom które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin,   wydają świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie opatrzone okrągła pieczęcią z godłem Państwa.
Egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), które reguluje szczegółowe warunki powołania i działalności komisji egzaminacyjnych m. in:
 • komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych przeprowadzają egzaminy czeladnicze  i mistrzowskie w zawodach, dla których Związek Rzemiosła Polskiego ustalił standardy wymagań (zawody szkolne i zawody pozaszkolne)
 • warunki dotyczące poziomu wykształcenia, rodzaju kwalifikacji zawodowych    i stażu pracy, jaki  muszą posiadać kandydaci  na    przewodniczącego  i  członków  komisji egzaminacyjnych
 • tryb powołania komisji egzaminacyjnych
 • warunki dopuszczenia przez izbę rzemieślniczą do egzaminów  czeladniczego i mistrzowskiego
 • zwolnienie z części egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego
 • sposób przeprowadzania egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego (etap praktyczny, etap teoretyczny)
 • zakres tematów występujących  w  części   teoretycznej   egzaminów  czeladniczego   i mistrzowskiego
 • zasada dokonywania oceny na egzaminach czeladniczym i mistrzowskim
 • prawo zdającego do odwołania się w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, rodzaj dokumentacji egzaminacyjnej prowadzonej przez izby rzemieślnicze.

Uchwała Nr 11 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. znak:NO-I-130/ES/03 – w sprawie: egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy (podjęta na podstawie art. 7 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.60 z późn. zm.) i § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( t.j.Dz.U. z 2014, poz. 232 z późn. zm.)

Odsluchaj tekst