Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego

Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego pracownika młodocianego.

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa Uchwała Nr 11 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. znak:NO-I-130/ES/03 – w sprawie: egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Do egzaminu sprawdzającego Izba dopuszcza osobę, która ukończyła przyuczenie do wykonywania określonej pracy u rzemieślnika i złoży następujące dokumenty:

  • umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
  • zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem okresu i zakresu przyuczenia, potwierdzone przez cech,
  • oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego.

Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego osoby dorosłej.

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r.  w sprawie egzaminu czeladniczego,   egzaminu   mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych   przez komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2017 r., pozycja 89 z późń. zm.), którego § 7 brzmi:

Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.

Odsluchaj tekst