Wymagane dokumenty do egzaminu mistrzowskiego
  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego
  2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)
  3. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego.
  4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w par.6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.01.2017 w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2017 poz. 89).

 

Odsluchaj tekst