Podstawowe akty prawne związane z nauką zawodu

Zatrudnienie młodocianego pracownika

Ustawa kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r.  (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm) Dział IX – Zatrudnianie młodocianych

 • definicja młodocianego pracownika
 • dopuszczalne warunki zatrudniania młodocianych
 • obowiązek opieki i pomocy młodocianemu
 • podstawowe składniki umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • sytuacje dopuszczające możliwość rozwiązanie z młodocianym za wypowiedzeniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • obowiązek dokształcania teoretycznego młodocianego
 • czas pracy młodocianego pracownika (w tym w godzinach nadliczbowych i nocą)
 • prace wzbronione młodocianym pracownikom
 • prawo i wymiar urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych.

Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego młodocianych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 2010 z późn. zm)  określa:

 •  formy   przygotowania    zawodowego    młodocianego    pracownika:    nauka    zawodu, przyuczenie do wykonywania określonej pracy
 • obowiązek  posiadania   kwalifikacji   zawodowych   i  pedagogicznych warunkujących prowadzenie przygotowania zawodowego (instruktor praktycznej nauki zawodu)
 • obowiązek pracodawcy sporządzenia na piśmie  umowy o pracę  z młodocianym  i zawiadomienia przez rzemieślnika właściwej izby rzemieślniczej
 • terminy zawierania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • okres trwania nauki zawodu ( do 36 miesięcy)
 • nauka zawodu młodocianych odbywa się w zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (czas trwania nauki w zawodach szkolnych:  trzyletni cykl nauczania)
 • możliwości przedłużenia lub skrócenia okresu nauki młodocianego
 • nauka zawodu młodocianego może dotyczyć zawodów zawartych w klasyfikacji zawodów i specjalności dla rynku pracy, i w których izby rzemieślnicze przeprowadzają egzaminy czeladnicze
 • obowiązek realizacji przez pracodawcę programu; w zawodach szkolnych program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodzie, w zawodach pozaszkolnych – program będący podstawą przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika
 • dopuszczalne formy dokształcania teoretycznego młodocianych; w branżowej szkole zawodowej I stopnia  lub w systemie pozaszkolnym
 • rodzaje egzaminów kończących naukę zawodu – nauka zawodu u rzemieślnika kończy się egzaminem czeladniczym składanym przed komisją egzaminacyjna izby rzemieślniczej
 • postępowanie w przypadku przerwania  nauki zawodu i warunki jej dokończenia, w tym zaliczenie okresu odbytej nauki zawodu
 • zasady organizowania przyuczenia do wykonywania określonej pracy: przyuczenie odbyte u pracodawcy rzemieślnika kończy się egzaminem sprawdzającym, składanym przed komisją egzaminacyjna izby rzemieślniczej (egzamin – według zasad ustalonych przez Związek Rzemiosła Polskiego).

Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianego 

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 2159 z późn. zm)

 •  nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców rzemieślników, sprawuje izba rzemieślnicza lub z jej upoważnienia cech, którego członkiem jest rzemieślnik.
 • rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami oraz być członkami jednej z organizacji rzemieślniczych (Cech).
Podstawowe cele nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych:
 • doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym
 • zapewnianie optymalnych warunków dla młodocianych realizujących  przygotowanie zawodowe u pracodawców rzemieślników
 • wspomaganie szkolących pracodawców rzemieślników w wypełnianiu obowiązków wynikających z faktu realizacji dodatkowych, obok gospodarczych, zadań oświatowych
 • podnoszenie poziomu jakości szkolenia młodocianych w rzemiośle.
Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle sprawowany jest przez organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła; izby rzemieślnicze i cechy, w szczególności przez:
 • ocenę jakości szkolenia organizowanego u pracodawców rzemieślników polegającą na analizowaniu przez izbę rzemieślniczą wyników egzaminów czeladniczych kończących naukę zawodu młodocianych pracowników
 • zabezpieczenie przez cechy we współpracy z izbami rzemieślniczymi w niezbędne materiały, informacje i doradztwo związane z realizacją procesu szkolenia praktycznego organizowanego u pracodawców rzemieślników współdziałanie izb rzemieślniczych z właściwymi organami administracji państwowej i, cechów ze szkołami zawodowymi w zakresie planowania i organizowania, w formach szkolnego i pozaszkolnego, dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania u pracodawców rzemieślników, organizowania przez cech, we współpracy z izbą rzemieślniczą szkoleń dla rzemieślników zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, organizowania przez izbę rzemieślniczą szkoleń doskonalących dla przedstawicieli cechów upoważnionych do wykonywania zadań związanych z nadzorem nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych zatrudnionych  u pracodawców rzemieślników.

Odsluchaj tekst