Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym

Podstawą realizacji nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Umowa zawierana jest pomiędzy pracodawcą rzemieślnikiem i młodocianym pracownikiem, a jeśli młodociany nie ukończył 16 lat dodatkowo jest obecny jego prawny opiekun. Zawarcie umowy odbywa się za pośrednictwem organizacji rzemieślniczej (cechu). Zgodnie z Ustawą o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. ( Dz. U. z 2020 r. , poz.2159 z późn. zmianami), rzemieślnicy pragnący zatrudnić młodocianych pracowników są obowiązani zapisać się do organizacji rzemieślniczej (cechu).

Organizacje rzemiosła odpowiadają za sprawowanie nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w rzemiośle i z tego względu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego muszą być zawierane za ich pośrednictwem. Daje to gwarancję, iż przyszły pracodawca i młodociany pracownik spełniają wszystkie warunki wymagane do realizacji przygotowania zawodowego oraz, że umowa jest prawidłowo sporządzona pod względem prawnym. Potwierdzeniem tego jest pieczęć cechu zamieszczona na umowie oraz nadany numer ewidencyjny. Fakt ten dla pracodawcy stanowi dodatkowe zabezpieczenie podczas ubiegania się o wypłatę refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia.

 

Odsluchaj tekst