Egzamin czeladniczy

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu wyboru. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

  • rachunkowość zawodowa,
  • dokumentacja działalności gospodarczej,
  • rysunek zawodowy,
  • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  • podstawowe zasady ochrony środowiska,
  • podstawowe przepisy prawa pracy,
  • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Każdy zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych posiadający określony numer. Na każdy wyżej wymieniony temat udziela odpowiedzi na 7 pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z  których tylko jedna jest prawidłowa.

Po wystawieniu ocen z części pisemnej egzaminu rozpoczyna się część ustna, która polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

  • technologia,
  • maszynoznawstwo,
  • materiałoznawstwo.

Osoby, które zdały egzamin, otrzymują świadectwo czeladnicze.

Osoby, które nie zdały egzaminu mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego. W tym celu kandydat powinien przedłożyć Izbie dowód opłaty za egzamin poprawkowy.

Odsluchaj tekst