Legalizacja

Wydane przez izby rzemieślnicze świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie  i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego mają charakter państwowych dokumentów i jeśli właściciel zamierza wprowadzić je to tzw. obrotu prawnego z zagranicą – wymagają legalizacji (uwierzytelnienia).

Uprawnionymi do wydania dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego są wyłącznie izby rzemieślnicze, co wynika z zapisu art.3 ust.3 ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. – (tj. Dz. U. 2018, poz. 1267 z poźn. zm.). Izby rzemieślnicze wydają świadectwa i dyplomy osobom, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami izb rzemieślniczych.

Na mocy ustawy o rzemiośle izby rzemieślnicze uzyskały prawo potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.

Jest to istotna cecha dokumentu, bowiem tylko te organizacje i instytucje przeprowadzające egzaminy, mogą używać okrągłej pieczęci, które na mocy ustawy Sejmu RP uzyskały takie upoważnienie.

Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie, na podstawie art.5 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U.2020.725 t.j.) są dokumentami publicznymi zaliczonymi do kategorii trzeciej, jako dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego.

Legalizacja prowadzona jest w dwóch etapach:

 • oryginalny dokument (lub duplikat) – potwierdza Związek Rzemiosła Polskiego (stwierdza autentyczność dokumentu i prawidłowość wystawienia) na odwrocie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego – siedziba: Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej – ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa tel/fax 22 5044 230, 5044 397, e-mail: oswiata@zrp.pl (opłata w wysokości 26 zł). Legalizacji można dokonać w biurze ZRP lub korespondencyjnie. Brak możliwości wpłaty na miejscu. Płatność przelewem na konto ZRP.
 • Nr konta: 16 1140 1010 0000 4859 7700 1001
 • poświadczone dokumenty odsyłane są pocztą bezpośrednio do nadawcy, także za granicę, pod warunkiem, że została dołączona zaadresowana koperta zwrotna oraz opłata za przesyłkę
  zwrotną przekazana na w/w konto ZRP. W innym przypadku dokument będzie oczekiwał na osobiste odebranie z biura ZRP.

  Związek Rzemiosła Polskiego nie przesyła dokumentów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

 • drugim etapem legalizacji jest wystawienie przez Wydział Legalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych załącznika pod nazwą ”Apostille”
 • Adres: Referat ds. Legalizacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ul. Krucza 38/42 00-512 Warszawa
  Obsługa interesantów: od poniedziałku do piątku w godz.
  9:0014:00.
  tel. (48) 22 523 98 45, (48) 22 250 01 16, e-mail:
  legalizacja@msz.gov.pl
 • (opłata skarbowa 60 zł) – brak możliwości wniesienia opłaty na miejscu.
 • Opłatę skarbową należy wnosić na rachunek bankowy:
  Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 007
  0
 • Poświadczone przez Związek Rzemiosła Polskiego: Świadectwo czeladnicze, Dyplom mistrzowski lub Zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego przedstawia się w Referacie ds. Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który wystawia załącznik pn.„APOSTILLE”.
  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych
  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/apostill
  e
Odsluchaj tekst