Zmiana regulaminu przetargu

Izba Rzemieślnicza w Łodzi zmienia „Regulamin pisemny przetargu nieruchomości” na podstawie KC na zbycie nieruchomości stanowiących własność Izby Rzemieślniczej w Łodzi (data ogłoszenia 07.11.2016 r.) poprzez rozszerzenie treści § 2 w następujący sposób: – po zdaniu „działka nr 119/23 i działka 119/24 stanowią fragment ulicy Moniuszki, której użytkownikiem jest Gmina Łódź” dodaje się „i są wyłączone z przedmiotowego przetargu”. W dniu 24.11.2016 r. Izba Rzemieślnicza w Łodzi wystąpiła do Wojewody Łódzkiego o uregulowanie stanu prawnego działki 119/23 i działki 119/24 (wydanie decyzji administracyjnej, ujawnienie prawa własności Gminy w Urzędach Miasta) ze względu na fakt, że z dniem 01.01.1999 r. stały się własnością Gminy Łódź cena wywoławcza każdej ze zbywanych nieruchomości oraz cena łączna pozostaje bez zmian (nie obejmuje działki 119/23 i działki 119/24).

Ogłoszenie o przetargu

Izba Rzemieślnicza w Łodzi ul. Moniuszki 8,90-111 Łódź tel. 42 6325581, fax. 42 6323776, e-mail: irlodz@home.pl , www.izbarzem.eu informuje o pisemnym publicznym przetargu wg przepisów Kodeksu cywilnego na sprzedaż nieruchomości stanowiących jej własność jednemu Oferentowi tj. I. 1. „Łódź, ul. Moniuszki 6” – prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Moniuszki 6, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00000268/0. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków w Łodzi pod Nr A-31. Cena wywoławcza nieruchomości „Łódź ul. Moniuszki 6” wynosi 3.240.000 PLN netto (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy zł) z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru oferty do zapłaty do ceny netto należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki. Zgodnie z wpisem w księdze wieczystej LD1M/00000268/0 prawo pierwokupu przysługuje Gminie Łódź. 2.”Łódź, ul Moniuszki 8” – prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ul. Moniuszki 8, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00002733/5. Budynek usytuowany na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Moniuszki 8 wpisany jest do rejestru zabytków w Łodzi pod Nr A-31. Cena wywoławcza nieruchomości „Łódź ul. Moniuszki 8” wynosi 2.760.000 PLN netto (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy zł) z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru oferty do zapłaty do ceny netto należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki. Czytaj więcej …