Nauka zawodu

Podjęcie nauki w małej rzemieślniczej firmie daje szansę na zdobycie ciekawego zawodu pod kierunkiem doświadczonych mistrzów, zapewnia indywidualny tok nauczania, poznanie nowoczesnych technologii oraz nabycie umiejętności praktycznych, które są najbardziej potrzebne w przyszłej pracy.

Gwarantuje to umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarta z firmą, w której odbywa się praktyczna nauka zawodu w wymiarze od 2-3 dni pracy w tygodniu. Praca w naturalnym środowisku pracy i wykonywanie czynności zawodowych w szerokim zakresie, a także bezpośrednie obcowanie z klientem, w najlepszy sposób przygotowuje do wykonywania zawodu. Dodatkowo umożliwia zdobycie wiedzy biznesowej i psychologicznej przydatnej przy określeniu potrzeb oraz preferencji klienta.

Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych części: praktycznej, realizowanej w procesie pracy w zakładzie rzemieślniczym oraz dokształcania teoretycznego, które może być realizowane w zasadniczej szkole zawodowej lub na kursie dokształcającym. Nauka zawodu odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, która powinna zostać zawarta za pośrednictwem cechu, co daje gwarancję, iż przyszły pracodawca spełnia wszystkie warunki wymagane do szkolenia uczniów oraz, że jest prawidłowo sporządzona pod względem prawnym. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisują: pracodawca-właściciel zakładu rzemieślniczego oraz uczeń-młodociany pracownik, a jeśli młodociany nie ukończył 16 lat dodatkowo jego prawny opiekun.

Nauka kończy się egzaminem czeladniczym i uzyskaniem świadectwa czeladniczego. Dodatkowo osoby, które zdały egzamin mogą uzyskać Europass – Suplement do Świadectwa Czeladniczego. Zawiera on opis umiejętności i kompetencji potwierdzonych  zdanym egzaminem wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne.

Nauka zawodu trwa maksymalnie 36 miesięcy i może ją rozpocząć osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową,  jest w wieku pomiędzy 14 a 18 rokiem życia oraz posiada zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające, że praca w wybranym zawodzie nie zagraża jej zdrowiu.

W okresie nauki młodociany pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i otrzymuje od rzemieślnika wynagrodzenie, którego stawki procentowe obliczane są w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i wynoszą: pierwszy rok nauki nie mniej niż 5%, drugi rok nauki nie mniej niż 6%, trzeci rok nauki nie mniej niż 7%.

 

Odsluchaj tekst